Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady
Administrátor, 2. 1. 2024 20:00, zhlédnuto 1125x
Organizační struktura OSBD Poděbrady:

Soustavu orgánů OSBD Poděbrady tvoří shromáždění delegátů, představenstvo, předseda a kontrolní komise. Rozsah činnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů družstva je upraven stanovami družstva, interními normami družstva a platnými právními předpisy. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva - fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky i jiných právních předpisů. Funkční období členů orgánů družstva činí pět let.

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.

Aktuální složení představenstva OSBD Poděbrady pro funkční období 2021 - 2026:

předsedkyně představenstva: Jabůrková Markéta, 289 31 Chleby
člen představenstva: Cába Pavel, 289 21 Kostomlaty nad Labem
člen představenstva: Jelínková Pavla, 289 37 Loučeň
člen představenstva: Ing. Mlázovský Zdeněk, 289 23 Milovice
člen představenstva:  Ing. Ondová Hana,  290 01 Pátek
člen představenstva: Slavíková Jaroslava, 290 01 Poděbrady
člen představenstva: Stehlík Jaroslav, 282 01 Český Brod

Kontrolní komise je nezávislým orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva.

Aktuální složení kontrolní komise OSBD Poděbrady pro funkční období 2021 - 2026:

předseda kontrolní komise: Ing. Götz Jan, 289 22 Lysá nad Labem
místopředsedkyně kontrolní komise:  Grundmanová Karla, 289 01 Činěves
člen kontrolní komise:  Pinkas Vladislav, 290 01 Poděbrady

K realizaci své činnosti je družstvo vybaveno nezbytným pracovním aparátem, který zajišťuje správu bytové, odborné, ekonomické a technické problematiky.

Aktuální obsazení pracovního aparátu:

Čapská Renáta - zástupkyně ředitele OSBD Poděbrady, účetní: výkon správy v oblasti předpisů a plateb, spojených s užíváním bytových a nebytových prostor; realizace vyúčtování služeb; vymáhání pohledávek; mzdová a personální agenda; agenda převodů družstevních práv a povinností a převodů bytů do osobního vlastnictví; výkon správy v oblasti pronájmů; pokladní hotovostní operace; zpracování a vedení účetnictví v oblasti mezd, pronájmů a obchodního styku; bankovní transakce; zpracování smluvních dokumentů apod.

Jabůrková Markéta - předsedkyně představenstva, ekonom, hlavní účetní, provozně technický úsek OSBD Poděbrady; kompletní agenda zpracování a vedení účetnictví OSBD Poděbrady, spravovaných bytových domů a společenství vlastníků jednotek; ekonomická oblast činnosti; obchodní a bankovní styk; pokladní hotovostní operace; legislativní oblast činnosti družstva; fondy oprav jednotlivých subjektů; pojištění majetku; zajištění smluvních dodávek služeb, výkon technické oblasti činnosti správy nemovitostí; členská evidence; zajištění smluvních dodávek služeb; fondy oprav jednotlivých subjektů apod.

Hrdá Martina - účetní, provozně technický úsek OSBD Poděbrady: výkon správy v oblasti předpisů a plateb, spojených s užíváním bytových a nebytových prostor; realizace vyúčtování služeb; zpracování smluvních dokumentů; pojištění majetku; zpracování účetnictví OSBD Poděbrady, spravovaných bytových domů a společenství vlastníků jednotek; výkon technické oblasti činnosti správy nemovitostí; členská evidence; zajištění smluvních dodávek služeb; fondy oprav jednotlivých subjektů apod.